คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ได้รับการขยายเวลาการรับรองปริญญา ในวิชาชีพการสัตวแพทย์
ตามเงื่อนไข ของประกาศสัตวแพทยสภา
(จากเดิมที่รับรองคราวละ 5 ปี เป็นการรับรองคราวละ 7 ปี)