ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์
เรื่อง การเทียบโอนหน่วยกิตสาหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566