ประมวลภาพปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ.
ณ ห้อง R306 อาคาร R คณะสัตวแพทยสาสตร์
วันที่ 10 มีนาคม 2566