ประมวลภาพอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “ปลูกต้นไม้เพื่อ MUT
จัดโดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 10 มีนาคม 2566