ประมวลภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กับ บริษัท เวทโปรดักส์ รีเสิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (VRI) เครือเวทโปรดักส์
ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสที่ 9 มีนาคม 2566