ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ศักดิ์ชัย เรือนเพชร
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา