ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ในสาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข