ประมวลภาพกิจกรรม "อุปกรณ์พื้นฐานสถานพยาบาลสัตว์รู้จักก่อนเลือกใช้ ให้ถูกใจและอยู่ด้วยกันนานๆ "
จัดโดย บริษัท เบส อิควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ณ ห้อง R306 อาคาร R คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566