ขอเชิญนักศึกษาส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด
ในหัวข้อ "ความประทับใจ ต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม."