ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ตลอดหลักสูตร 6 ปี