ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว
ในวาระที่ได้รับอนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์
จากวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการ สัตวแพทยสภา
และเข้าร่วมในพิธีมอบอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการ 
ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565