ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพวัลย์ จันทะฟอง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ที่ได้รับรางวัล Best poster presentation ในการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565
ในหัวข้อ “การศึกษาย้อนหลังความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัสพีอาร์อาร์เอส
สายพันธุ์อเมริกาในฟาร์มสุกรที่มีการใช้วัคซีนอย่างเข้มงวด”