ประมวลภาพการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ 13
The 13th MUT Veterinary Annual Conference 2022 (Webinar)
“ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างโอกาสด้านวิชาชีพสัตวแพทย์
Overcome the Covid-19 crisis: Transformation for Veterinary Opportunity)
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565