ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มโครงการวิจัยของนักศึกษาสัตวแพทย์ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในงาน MUT Senior Veterinary Student Research Project Conference 2022 (Online: November 8th, 2022) ทั้ง 4 กลุ่ม จาก 4 sessions

1.Session: สัตว์เคี้ยวเอื้องและสุกร
"การศึกษาการทำ Brachial plexus block ในซากแพะ"
 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร. สุนิษา ศิริมงคลวรกุล  
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.สพ.ญ. อุษากรณ์ กุลธงเกตุ 
 
รายชื่อนักศึกษา:
เมธิตา เจียกใจ
ธยาน์ กัมทรทิพย์
ปิยะฉัตร สุทธิ
ญาณิศา กิจกิติวิริยะ
 
2.Session: สัตว์ปีก
"การศึกษาค่าความไว ความจำเพาะ และความถูกต้องของการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อก่อโรคนิวคาสเซิลด้วยชุดตรวจอีไลซ่าที่ผลิตเอง"
 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.สพ.ญ.ดร. วัชรี โซ่วิจิตร 
 
รายชื่อนักศึกษา:
เพชราภรณ์ สมบูรณ์ทรัพย์
นิสารัตน์ ภิรมย์คช
พิมพ์พิชชา เหมพิจิตร
ศิริลักษ์ พรชัยสิงห์
 
3.Session: สัตว์น้ำ สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงพิเศษ และสมุนไพร
"การศึกษาเปรียบเทียบต้นแบบวัคซีนเชื้อตายที่เตรียมจากเชื้อ Aeromonas hydrophila ชนิดที่สร้างไบโอฟิล์มและไม่สร้างไบโอฟิล์มต่อระดับภูมิคุ้มกันในปลาคาร์ป"
 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.น.สพ.ดร. สิทธิชน รัตนจันทร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: ผศ.น.สพ.ดร. สำราญ บรรณจิรกุล  
อ.เอกธิดา ทองเด็จ 
 
รายชื่อนักศึกษา:
พาณี พราหมโณ
ภัทรวดี พ้นภัย
จิดาภา คำแก่น
ขวัญภิวรรณ บรรดิ
 
4.Session: สัตว์เล็ก
"การเปรียบเทียบผลของระยะเวลาปรับสมดุลต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งหลังละลายด้วยการใช้สารละลายน้ำเชื้อสำเร็จรูป Caniplus ในสุนัข"
 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.สพ.ญ.ดร. ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.สพ.ญ. แสงตะวัน อารยธรรม 
น.สพ.สักชาติ ภักดีฉนวน   
 
รายชื่อนักศึกษา:
จิราภิวัชร์ สอนพร
นพณัฐ ส่างคำ
ศรัณยา วณิชโยบล
ศดานันท์ นาเมืองรักษ์
 
ขอขอบคุณ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษาค่ะ
 
แล้วพบกันอีกครั้งในปีการศึกษา 2566 ค่ะ🙏
คณะอนุกรรมการดำเนินการรายวิชาโครงการวิจัยทางสัตวแพทย์ฯ