ประมวลภาพอาจารย์ ดร. สุชีรา โชติกธรรม อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานประชุมวิชาการสรีรวิทยามุฑิตกาล 2565
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 

      โดยอาจารย์ ดร. สุชีรา โชติกธรรม ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Gastrointestinal health and function in chicken” ในงานประชุมวิชาการสรีรวิทยามุฑิตกาล 2565 (Physiology scholarfest 2022) เพื่อเป็นเกียรติแก่ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. กฤษ อังคนาพร ในวาระเกษียณอายุ 60 ปี จัดโดยภาควิชาสรีรวิทยา  ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย