ประกาศแจ้งกำหนดสัดส่วนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประจำปีการศึกษา 2566