บทความโดยคณบดี เรื่อง "คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เส้นทางสู่สัตวแพทย์แห่งยุคดิจิตัล"
จากหนังสือ "The Future of Thai Vets อนาคตสัตวแพทย์ไทย" เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 20 ปี สัตวแพทยสภา