ประมวลภาพ ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง  ทุมพงษ์
เป็นตัวแทนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Day 1 competencies Implementation of Curriculum Assessment” 
จัดโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ The Ohio State University
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น