พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ระหว่างกรมการสัตว์ทหารบกและคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของสถาบันการศึกษา
ณ ห้องประชุม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2565

เป็นการร่วมลงนาม MOU ระหว่างกรมการสัตว์ทหารบก และคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาาวิทยาลัยทคโนโลยีมหานคร
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 
       โดยมี พลตรีพนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก และ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้มีอำนาจลงนาม
 
สักขีพยานในการลงนาม ดังนี้
1. อธิบดีกรมปศุสัตว์
2. นายกสัตวแพทยสภา
3. นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4. นายกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย