ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ น.สพ.ดร.วีระพันธ์ นกแก้ว
ในการสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565