ประมวลภาพกิจกรรมการนำเสนอประสบการณ์ฝึกงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดย Ms.Amelie Unterer นักศึกษาจากประเทศ Austria และ Ms.Franziska Elena Deitert นักศึกษาจากประเทศ Germany
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00-16.00 น. ห้อง R302