ประมวลภาพ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เข้าร่วมประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2565 (ครั้งที่ 49)
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 23 กันยายน 2565