ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการวิจัย (ออนไลน์) โดยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.50-16.35 น.

- โหลดเอกสารกำหนดการนำเสนอโครงการวิจัย (ออนไลน์) โดยนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6

วันอังคารที่ 8 พ.ย. 2565 เวลา 8.50-16.35 น.

Google Meet

ROOM 1 https://meet.google.com/dgo-qxck-ban

ROOM 2 https://meet.google.com/fdv-jxir-out