ประมวลภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
วันที่ 26 กันยายน 2565

โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชื่อมโยงรายวิชา '''ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลสัตว์'' ซึ่งมีทีมงานของ ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล ควบคุมดูเเลไปเพื่อปฏิบัติเสริมทักษะด้านดังกล่าว