ประมวลภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารเลือดสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 14 กันยายน 2565

โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชื่อมโยงรายวิชา  ''การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด'' ซึ่งมีทีมงานของ ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล ควบคุมดูเเลไปเพื่อปฏิบัติเสริมทักษะด้านดังกล่าว