MUT VET Rescue Club คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ สวนสัตว์สนามบินสุโขทัย
จัดโครงการทำหมัน ถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบสนามบิน
รวมถึงการฝังไมโครชิพ ทำประวัติสัตว์ และถ่ายพยาธิ ให้กับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 15-18 กันยายน 2565