ประมวลภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรเยี่ยมชมดูงานทัศนศึกษาโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอกสาขาเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี
วันพฤหัสที่ 1 กันยายน 2565