ประมวลภาพพิธีสวมเสื้อสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ปีการศึกษา 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 4 สิงหาคม 2565