ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
(Local Anesthesia in Ruminant)
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565