ประมวลภาพโครงการสโมสรวารสาร
เรื่อง ผลของการขาดโปรตีน CARD9 ต่อโรคสมองอักเสบจากไวรัสในหนูทดลอง
วิทยากรโดย อ.สพ.ญ.ดร.สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ
วันที่ 28 เมษายน 2565