ประมวลภาพงานกิจกรรมอบรมเสริม (พิเศษ): "การอาบน้ำตัดแต่งขนสุนัขและแมวขั้นพื้นฐาน"
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
วันที่ 19-23 เมษายน 2565