ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565