ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เรื่อง "ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" ครั้งที่ 47
จัดโดย ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา
ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

วิทยากรโดย

ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม ผศ.สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์
อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ-มาร์คูว
ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์
อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์  


อนุกรรมการจัดหาข้อสอบ
ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์