คณาจารย์และบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565