ประมวลภาพ สพ.ญ.อัยริน บุญด้วยลาน
ห้องปฏิบัติการฝ่ายวิเคราะห์วิจัยและความปลอดภัยอาหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม. เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และมอบของที่ระลึก
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565