ประกาศแจ้งกำหนดสัดส่วนการคัดเลือกบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
ปีการศึกษา 2565