ประมวลภาพสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เข้าร่วมงาน SMST OPENHOUSE 2021 "โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 19"
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

      ผ่านระบบ Facebook live ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี อ.น.สพ.ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ประจำ คลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและรังสีวิทยา และ น.สพ. ฐนกร เรืองกลัด สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เมืองเอก เป็นวิทยากรร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องชีวิตการเรียน และการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์