ประมวลภาพการตรวจประเมินเพื่อรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564