พิธีมอบเสื้อสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2564

ภาพ : สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ