ประมวลภาพการประชุมชี้แจงนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รูปแบบออนไลน์
โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
วันศุกร์ที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2564