ประมวลภาพการอบรมเรื่อง Safe Exan Browser: เครื่องมือและแนวทางสำหรับการจัดสอบ
วิทยากรโดย อาจารย์ น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์
วันที่ 15 กันยายน 2564