ประมวลภาพโครงการสโมสรวารสาร (Journal Club)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เรื่อง "การจัดการลูกโคที่ป่วยด้วยโรคลัมปีสกิน"
วิทยากรโดย น.สพ.อนุสรณ์ จ่าแสนชื่น ผู้อำนวยการสถานพยาบาล เอ.ที. รักษาสัตว์
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564