ประมวลภาพ รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทม.
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กัญชงส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์"
ในงานสัมมนาออนไลน์ "อุตสาหกรรมกัญชาเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก"
จัดโดยกองพัฒนาเกษตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
วันที่ 6 สิงหาคม 2564