ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปีการศึกษา 2564
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564