ประมวลภาพโครงการสัมมนา
เรื่อง เสวนา: การมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล
วิทยากรโดย อ.เกรียง อิมามี อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว
อ.ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล อ.น.สพ.ดร.ทศพล พรมประไพ
วันที่ 29 มิถุนายน 2564