ประมวลภาพโครงการสโมสรวารสาร
เรื่อง Roles of fucosyltransferase-1 in progression of cholangiocarcinoma
โดย อ.สพ.ญ.ดร.สมสิริ อินทรมณี
วันที่ 8 มิถุนายน 2564