ประมวลภาพงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ณ ห้อง R306 วันที่ 15 มีนาคม 2564