ประมวลภาพพิธีทำบุญคณะสัตวแพทยศาสตร์และทำบุญให้สัตว์ทดลอง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพ: Facebook Photo Vetmut
รายละเอียด: ทำบุญคณะและสัตว์ทดลอง 2564