ประมวลภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563