ประมวลภาพการประชุมชี้แจงอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 29 มิถุนายน 2563